ผู้นำทำสิ่งที่ต้องทำ มากกว่าทำสิ่งที่ถูกต้อง

\Do the things right-ทำในสิ่งที่ต้องทำ\" และ \"Do the right things-ทำในสิ่งที่ถูกต้อง\" สองคำนี้คงทำให้บางคนเกิดความสงสัยไขว้เขวว่า นัยยะความหมายมีความแตกต่าง ใกล้เคียงหรือเหมือนกันอย่างไร เชิงปรัชญาอาจนำไปสู่การอธิบายได้ว่า “การทำในสิ่งที่ถูกต้อง” เป็นการตอบสนองต่อสถานะ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบบนเงื่อนไขที่กำหนด มีมาตรวัดที่เป็นมาตรฐาน จารีตหรือบรรทัดฐานขององค์กรและสังคมเป็นเครื่องตัดสิน ส่วน“การทำในสิ่งที่ต้องทำ” จะเป็นการเลือกกระทำอย่างใดตามสถานการณ์ สภาพแวดล้อมและแรงจูงใจ โดยมีประสบการณ์และอุดมการณ์ของบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญ นอกจากนี้การมองความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกัน สามารถตีความได้ว่า “สิ่งที่ต้องทำ” อาจเป็นสิ่งเดียวหรือต่างกันกับ “สิ่งที่ถูกต้อง” และ “สิ่งที่ถูกต้อง” จะเป็นหรือไม่เป็น “สิ่งที่ต้องกระทำ” ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแนวคิด มุมมองของบุคคล การสนับสนุนหรือเงื่อนไขจากองค์กรและสังคมเป็นตัวกำหนด อย่างไรก็ตามการหาคำตอบควรเป็นไปในเชิงวิภาษวิธีโดยนำข้อต่างและจุดร่วมของสองแนวทางเข้าประยุกต์กับสถานะ บทบาทและภารกิจของผู้มีอำนาจ พร้อมใช้หลักคิด เหตุผลและวิจารณญาณ ผนวกกับค่านิยมและความต้องการของกลุ่มสมาชิก นำสู่การกระทำอย่างหนึ่งหรือสองอย่างควบคู่กันไปให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคล องค์กร และสังคมมากที่สุด วอร์เรน เบนนิส (Warren Bennis) นักวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย อธิบายความหมายของสองประโยคไว้อย่างน่าสนใจว่า เป็นความแตกต่างทางด้านแนวคิด วิสัยทัศน์ และวิธีการดำเนินงาน จนเกิดเป็นลักษณ์และบุคลิกภาพของการเป็นผู้นำ (leadership) กับการเป็นผู้จัดการ (Management ship) ทั้งนี้การดำรงและยืนหยัดอยู่ได้ขององค์กรภายใต้สภาวะแวดล้อมที่คลุมเครือเต็มไปด้วยความปั่นป่วนและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บทบาทและภารกิจของผู้นำ (leader) จำเป็นต้องแสวงหาสรรค์สร้างนวัตกรรม ต้องฉายให้เห็นแนวคิดทิศทาง กระทำสิ่งที่สอดรับและเท่าทันสถานการณ์ การเป็นผู้นำจึงต้องกล้าหาญที่จะ “กระทำในสิ่งที่ต้องทำ” ให้สามารถนำความเจริญก้าวหน้า พร้อมรับการเผชิญปัญหาอุปสรรค และแข่งขันในโลกาภิวัฒน์สมัยได้ ขณะที่บุคลิกและพฤติกรรมของบุคคลอีกผู้หนึ่งที่เรียกว่า “ผู้จัดการ” (Manager) จะมุ่งมั่นและสนใจในแนวปฏิบัติและวิธีจัดการ ธำรงไว้ซึ่งขั้นตอนและกระบวนการ เพื่อรักษากฎ ระเบียบและมาตรฐานหรือกระทั่งรูปแบบที่เคยปฏิบัติ ผู้จัดการจะเน้นการแก้ปัญหาโดยยึดประโยชน์และผลลัพธ์ตามเป้าหมาย “การทำในสิ่งที่ถูกต้อง” จึงเป็นการยึดมั่นต่อวิธีการที่ดีที่สุด มุ่งสร้างความสำเร็จด้วยมาตรการ บรรทัดฐานและการดำเนินงานที่ถูกต้องตามระบบและวิธีที่กำหนด ปัจจุบัน หลากองค์กรหลายสังคมต่างมีปัญหามากมาย ซับซ้อนและยากต่อการแก้ไขมากขึ้นไปทุกที แนวทาง วิธีคิดและวิธีการแบบเดิมอาจไม่เหมาะสมและสามารถจัดการได้ต่อไป ภาคส่วนเหล่านี้จึงต้องอาศัยผู้นำเป็นคนเริ่มต้นสู่ความเป็นสมัยใหม่ ขณะเดียวกันก็ต้องมีคนปฏิบัติที่มุ่งมั่นแข็งขัน เป็นผู้จัดการที่เฉียบขาด ยึดมั่นวิธีการและเป้าหมายสูงสุด ฉะนั้นการวางใจและให้โอกาสบุคคลประเภทใดจึงต้องสอดคล้อง เหมาะสมและเป็นไปตามภารกิจ ทิศทางขององค์กรหรือเจตจำนงของสังคมเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตามอาจเห็นได้ว่าผู้มีอำนาจตามตำแหน่งส่วนหนึ่งมักเป็นผู้นำที่แสดงบทบาทผู้จัดการ มีความพอใจกับสถานภาพขององค์กร สังคม วิธีการปฏิบัติและผลดำเนินการอย่างเดิม ขาดการชี้นำจูงใจบุคลากร ไม่มีแนวทางและช่องทางใหม่ๆ สู่ความสำเร็จและตอบสนองตามความต้องการของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมวลสมาชิกของสังคม ตรงกันข้ามกลับปิดกั้นหนทางและวิธีการที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุผลเพียงเพื่อผลลัพธ์ที่ต้องการและผลสัมฤทธิ์อย่างเดิม โดยนำสถานะและความพอใจของคนกลุ่มหนึ่งมาอ้างถึงความสำเร็จในการควบคุมและดำเนินงานของตน สภาวการณ์อย่างนี้ย่อมหมายความได้ว่าองค์กรและสังคมนั้นกำลังขาดแคลนบุคคลที่เป็นผู้นำ เป็นแต่ผู้จัดการที่ขาดภาวะการนำ ดังนั้น เมื่อมองสังคมมหภาค ระดับรัฐและประเทศแล้วจะเห็นว่าวนเวียนและพบปะกับปัญหาเดิมๆ ไม่มีการสะสาง การแก้ไขและไม่พัฒนาอย่างที่ควรเป็น อย่างปัญหาพิบัติภัยน้ำท่วมใหญ่ในเวลานี้ เป็นที่รู้กันดีว่าเหตุและรากของปัญหามีมาหลายสิบปี กระทั่งทุกวันนี้ยังหาวิธีป้องกันและแก้ไขไม่ได้ แม้ว่าประเทศนี้จะมีผู้นำ (ผู้จัดการ) มาแล้วกว่ายี่สิบคน การกระทำก็ยังเป็นเพียงแค่การบรรเทาหรือแก้ปัญหาที่ปลายเหตุอย่างเดิม อีกทั้งยังมีปัญหาอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันอีกมาก เช่น ปัญหาการประท้วงเรียกร้องของประชาชน ไฟป่า ยาเสพติด ปัญหาการจราจร ปัญหาทางการปกครอง สิทธิเสรีภาพ และความปลอดภัยของประชาชน รวมไปถึงอาชญากรรมต่างๆ อะไรเคยเกิดอย่างไรเป็นอย่างไหนก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้น บางเรื่องบางปัญหายิ่งเลวร้ายมากขึ้นกว่าเดิมและมีให้เห็นกันมาตลอด แนวทางและวิธีการที่จะกระทำให้หมดไปหรือลดน้อยลงกลับไม่มีให้เห็น แม้การป้องกันและแก้ไขก็ยังเป็นเหมือนเก่า เทียบเคียงได้ว่าเป็น “การกระทำในสิ่งที่คิดว่าถูกต้อง” อยู่แล้ว จึงไม่เพียรพยายามมองหา ค้นคว้าและนำสู่วิธีการใหม่ให้เหมาะสมสอดรับบริบทและสถานการณ์ของความเป็นปัจจุบัน สุดท้ายปัญหาเหล่านี้ก็กลับมาให้แก้กันเฉพาะหน้าต่อไป"

Comments

Do the things right

Do the things right [b]ไม่ใช่[/b]แปลว่า "ทำในสิ่งที่ต้องทำ" นะครับ

(ดังนั้น argument ที่ตามมาจึงผิดไปด้วย)

ทีสำคัญ ประโยค (ที่ค่อนข้างจะ

ทีสำคัญ ประโยค (ที่ค่อนข้างจะ cliche) อันนี้ คุณธวัชชัย อธิบายสลับกัน เรียกว่าผิดโดยสิ้นเชิงนะครับ (คงมาจากการแปลหรือเข้าใจผิดแต่ต้นด้วย คำว่า Do the things right น่ะ แต่จริงๆ ไม่น่าจะใช่เท่านั้น เพราะถ้าอ่านบทความที่เขาอธิบายกัน โดยรวม ก็ยังไม่น่าจะอธิบายสลับกันเช่นนี้)

คุณเขียนว่า

(ก) "การเป็นผู้นำจึงต้องกล้าหาญที่จะ “กระทำในสิ่งที่ต้องทำ” " (ซึ่งคำที่ว่า "กระทำในสิ่งทีต้องทำ" คุณบอกว่า แปลมาจาก Do the things right)

และ

(ข) " ผู้จัดการจะเน้นการแก้ปัญหาโดยยึดประโยชน์และผลลัพธ์ตามเป้าหมาย “การทำในสิ่งที่ถูกต้อง” (ซึ่งคำที่ว่า "กระทำในสิ่งที่ถูกต้อง" คุณบอกว่า แปลมาจาก Do the right things)

สรุปคือ คุณบอกว่า

(ก) "ความเป็นผู้นำ คือ Do the things right
(ข) "ความเป็นผู้จัดการ" คือ Do the right thing

.............

นี่เป็นการสลับกันแบบผิดคนละเรื่องเลยนะครับ
ไอ้ประโยคเปรียบเทียบที่ว่า เขาต้องการจะบอกว่า

(a) "ความเป็นผู้นำ" คือ Do the right things
(b) ขณะที่ "ความเป็นผู้จัดการ" คือ (เพียงแค่) Do the things right (ซึ่งคุณแปลผิดว่า "กระทำในสิ่งที่ต้องทำ")

.................

บอกตรงๆว่า รู้สึก ตกใจไม่น้อยเหมือนกัน เมื่อ search แล้ว พบว่า คุณมีอาชีพอะไร เพราะอันนี้ เป็นการผิดแบบจังๆ ในเรื่องที่ง่ายๆ (และออกจะ cliche มากๆ)

จริงๆแล้ว ประโยคทีว่านี้

จริงๆแล้ว ประโยคทีว่านี้ เขาต้องแปลอย่างนี้ และอธิบายอย่างนี้นะครับ

"ทำในสิ่งที่ถูกต้อง" (Do the right things) กับ "ทำสิ่งต่างๆอย่างถูกต้อง" (Do the things right)

ซึงเขาต้องการจะบอกว่า

ความเป็นผุ้นำนัน จะต้อง "ทำในสิ่งทีถูกต้อง" (Do the right things) ไม่ใช่ แค่ "ทำสิ่งต่างๆอย่างถูกต้อง" (Do the things right) ซึ่งเขาเสนอว่า อย่างหลังนี่เป็นแค่ ความเป็นผุ้จัดการ เท่านั้น

หรือเขียนอีกอย่างก็ได้ว่า

"ความเป็นผู้จัดการ" นั้น เพียงแต่ "ทำสิ่งต่างๆอย่างถูกต้อง" (do the things right)
ขณะที่ "ความเป็นผุ้นำ คือ ต้อง "ทำในสิ่งที่ถูกต้อง" (do the right things)

หรือ ถ้าจะทำให้เป็นชือ่บทความอย่างของคุณ (แต่ทำโดยแปล และเข้าใจให้ถูก) จะได้ว่า

ผู้นำต้องทำในสิ่งที่ถูกต้อง มากกว่า ทำสิ่งต่างๆอย่างถูกต้อง
Leaders must do the right things, not just do the things right

เรียน อ.สมศักดิ์

เรียน อ.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

ขอบคุณครับอาจารย์ ผมเขียนสลับกันจริงๆ ตอนเขียนผมคงรีบไปหน่อย ไม่ตรวจดูให้ถี่ถ้วนและอีกอย่างผมไม่ได้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษมากเท่าไร (เกิดจากการอ่านหนังสือแปลของวอร์เรน เบนนิส (Warren Bennis) แล้วผมก็จับ Key word มาเขียน
*ผมเรียนขอโทษท่านผู้อ่านด้วยนะครับ ที่ความสับเพล่าของผมอาจทำให้หลายคนจำผิดๆ ไปได้ บทเรียนที่ได้รับผมจะแก้ไขโดยการตรวจทานงานเขียนให้ละเอียดก่อนที่จะนำเสนอ

กราบขออภัยอีกครั้งครับ
ธัชชัย แก้ววารี

บางครั้งผู้นำย่อมต้องยอมเสียส

บางครั้งผู้นำย่อมต้องยอมเสียสละชีวิตประชาชน ไพร่ ทหารเลวออกไป บ้าง

ก็เป็นสิ่งที่ผู้นำต้องทำเพื่อธำรงรักษาส่วนใหญ่ไว้ให้ได้

ไม่มีใครได้อะไรมาโดยไม่เสียอะไรไปบ้าง

ถ้าตายไม่เกิน 500 ศพก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าจะยอมรับได้ ใช่ไหม

I can't do it in Thai without

I can't do it in Thai without wasting too much time. Sorry for English.

Do the right things has an implication of morality.

Do the things right has an implication of efficiency.

Do the right thing means do the correct thing as far as what is the moral action to take.

Do the thing right means to do the action well.

Once a person figures out what is the best thing to do for the well being of Thailand, they also need to do the action well. They may be trying to do a beneficial action but can't do the action well and efficiently. On the other hand, they might do an action well and efficiently, but it is not the correct action to take for the well being of Thailand.

บทความซึ่งผิดโดยสิ้นเชิงแบบนี

บทความซึ่งผิดโดยสิ้นเชิงแบบนี้ เป็นภัยสังคมอีกชนิดหนึ่ง ถ้าคนอ่านไม่ได้อ่านความเห็นแย้งของอ.สมศักดิ์ ก็จะเกิดคิดคล้อยตามและมีทัศนะคติผิดๆ ปัญหาไม่น่าจะเป็นเพราะความรีบหรืออ่อนภาษาอังกฤษ น่าจะเป็นเพราะไม่เข้าใจสิ่งที่ตัวเองกำลังพูดถึงมากกว่า

ขอบคุณอ.สมสักดิ์

ขอบคุณอ.สมสักดิ์ ที่ให้ความถูกต้อง และชืนชมคุณธัชชัยที่รีบขอโทษสาธารณชนยอมรับความพลาดพลั้งในบทความ

เมื่อความจริงเปิดเผย

[quote=เมื่อความจริงเปิดเผย]บางครั้งผู้นำย่อมต้องยอมเสียสละชีวิตประชาชน ไพร่ ทหารเลวออกไป บ้าง

ก็เป็นสิ่งที่ผู้นำต้องทำเพื่อธำรงรักษาส่วนใหญ่ไว้ให้ได้

ไม่มีใครได้อะไรมาโดยไม่เสียอะไรไปบ้าง

ถ้าตายไม่เกิน 500 ศพก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าจะยอมรับได้ ใช่ไหม[/quote]

ถ้าทำเพื่อ "ธำรงรักษาส่วนใหญ่"
ก็ย่อมเป็นที่สรรเสริฐโดยทั่ว

แต่ถ้าอ้างว่าต้องฆ่าประชาชน ไพร่ และทหารเลว
เพื่อ "ธำีรงรักษาซึ่งตัวเองและพรรคพวก"
(คงไม่มีหมาตัวไหนออกมาเห่าบอกอย่างนี้หรอก ร้อยทั้งร้อยแม่งมีแต่เงียบ)
อย่างนี้เห็นด้วยไหมว่า มันเหี้ย

ธัชชัย แก้ววารี wrote:เรียน

[quote=ธัชชัย แก้ววารี]เรียน อ.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

ขอบคุณครับอาจารย์ ผมเขียนสลับกันจริงๆ ตอนเขียนผมคงรีบไปหน่อย ไม่ตรวจดูให้ถี่ถ้วนและอีกอย่างผมไม่ได้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษมากเท่าไร (เกิดจากการอ่านหนังสือแปลของวอร์เรน เบนนิส (Warren Bennis) แล้วผมก็จับ Key word มาเขียน
*ผมเรียนขอโทษท่านผู้อ่านด้วยนะครับ ที่ความสับเพล่าของผมอาจทำให้หลายคนจำผิดๆ ไปได้ บทเรียนที่ได้รับผมจะแก้ไขโดยการตรวจทานงานเขียนให้ละเอียดก่อนที่จะนำเสนอ

กราบขออภัยอีกครั้งครับ
ธัชชัย แก้ววารี[/quote]

แม้รู้ว่าไม่ถูก แต่การให้ความหมายได้เนียนแบบสมศักดิ์เจียม ผมทำไม่ได้แน่ แถมซ้ำยังมีข้อเสนอแนะ ที่ผิดสไตล์สมศักดิ์เจียม ไปพอสมควร ไม่ทราบว่าเจออะไรเป็นจุดเปลี่ยน แต่ยังไงผมก็ขอแสดงความชื่นชมและเป็นปลื้มมาแด่ท่าน ส่วนเจ้าของบทความเมื่อรู้ตัวว่าผิด ก็รีบมีการแสดงออกอย่างมีสปิริตเช่นนี้ แม้จะีมีคำด่าอยู่ในใจ แต่คำสรรเสริญที่ออกมาให้ยังมีมากกว่า แน่นอน เพราะน้อยคนจะกล้าแสดงออกเช่นนี้ อย่าได้ท้อขอให้ทำต่อไป

สิ่งที่ผู้นำทำไม่ได้ตัดสินว่า

สิ่งที่ผู้นำทำไม่ได้ตัดสินว่าสิ่งนั้นถูกหรือผิด แต่อยู่ที่การตัดสินใจดำเนินการ เพราะถ้าคนเชื่อคำโกหกว่าเป็นความจริง และทำตามคำโกหก สิ่งนั้นก็ไม่ใช่แนวทางแก้ไขปัญหาเสมอไป..

sutsvart wongkovit wrote:

[quote=sutsvart wongkovit] บทความซึ่งผิดโดยสิ้นเชิงแบบนี้ เป็นภัยสังคมอีกชนิดหนึ่ง ... [/quote] ใครก็ตามที่กล้าเขียนบทความ ลงชื่อจริง นามสกุลจริง ไม่ว่าดีหรือไม่ดี ถูกหรือผิด ย่อมควรได้รับการยอมรับจากสังคม เหนือกว่าผู้ไม่ประกาศตัวเช่นพวกเราในนี้ เพราะนั่นคือ การนำตัวคนออกไปยืนแถวหน้าเป็นเป้านิ่ง ให้คนมอง และวิพากษ์วิจารณ์

ผู้เขียนน่าจะแก้ไข

ผู้เขียนน่าจะแก้ไข แล้วบอกให้ทางประชาไทอัพเดทบทความใหม่ด้วยน่ะ ถ้าคนอ่านอ่านแต่บทความไม่อ่านความเห็นนี่จะงงมาก

ตอนแรกอ่านแล้วก็งงๆ

ตอนแรกอ่านแล้วก็งงๆ ว่ามันแปลอย่างนั้นเหรอ แต่ก็คิดว่าตัวเองคงเข้าใจผิดเองเพราะภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เข้มแข็งอะไร

ขอบคุณอ.สมศักดิ์ และเจ้าของบทความ
พอแก้ไขกันแล้วสบายใจขึ้นมาก รู้ถ้าอ่านใหม่จะเห็นว่าอะไรๆ มันคมขึ้น

ผมมีหนึ่งประเด็นคือ ไม่ว่าจะทำให้สิ่งที่ถูกต้อง หรือ สิ่งที่ต้องทำ หรือแปลว่าอะไรก็ตาม กับปัญหาน้ำท่วม ปัญหาการประท้วงเรียกร้องของประชาชน ไฟป่า ยาเสพติด ปัญหาการจราจร ปัญหาทางการปกครอง สิทธิเสรีภาพ และความปลอดภัยของประชาชน รวมไปถึงอาชญากรรมต่างๆ ตามที่ยกมานี้ ก็คงไม่ได้จะแก้ไขได้ด้วย ทฤษฎีสิ่งที่ถูกต้อง หรือ สิ่งที่ต้องทำ ยังคงมีความซับซ้อนของบริบทปัญหามากกว่านั้น มากกว่าจะเรียกร้องกับทัศนคติของผู้น้ำ

อย่างไรเสีย ผมเห็นว่า ความผิดพลาดของบทความนี้ น่าจะขอให้กองบรรณาธิการประชาไทแก้ไข เช่น การเอาบทความออกก่อน ให้เจ้าของแก้ไขแล้วขึ้นใหม่ หรือแก้ไขลงไปเลย หรืออย่างไร จะได้หรือไม่ เป็นนโยบายของเว็บไซต์หรือไม่
เพราะผมเชื่อว่ามีคนจำนวนมากที่อ่านแต่เนื้อหา ไม่ได้อ่านคอมเม้นต์ หรือไม่ก็ไม่อาจจะมีคนก็อปปี้ไปใช้ต่อได้อ่ะครับ จะวุ่นวายเอาครับ

ขอชื่นชมทั้งท่าน ธัชชัย

ขอชื่นชมทั้งท่าน ธัชชัย แก้ววารี และท่าน สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

พูดคุยกันด้วยหลักวิชาการและภาษาดอกไม้ ผิดพลั้งพลาดไป มีน้ำใจยอมรับผิด ขออภัยในความผิดพลาด

สี่เท้า ยังรู้พลาด นักปราชญ์ ยังรู้พลั้ง ผู้รู้ตัวว่าผิด ยอมรับผิด คือผู้ที่สามารถปรับปรุงแก้ไขสิ่งผิดและพัฒนาชีวิตให้สมบูรณ์ได้

ผมอยากให้คนไทยดูตัวอย่าง 2 ท่านนี้ ให้จงดี สังคมไทย คุยกันได้ ด้วยภาษาดอกไม้ครับ สวัสดี.

ปล. เพื่อนพ้องน้องพี่ จะเห็นว่า ผมมักจะไม่ให้ราคาคนใช้วาจาสุนัขไม่รับประทาน

เพราะคนแบบนี้นั้น ต่ำลึกจนสุดใต้มหาสมุทร ยากที่จะโผล่มารับแสงอรุณฉายได้

หากขืนผมไปเสวนาปราศรัย รังแต่จะฉุดให้ผมจมลงไปในวาจาต่ำแบบเดียวกัน

ผมจึงชื่นชม 2 ท่านนี้ คือ ท่าน ธัชชัย แก้ววารี และท่าน สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล อีกทีครับ สวัสดีอีกที.

แต่ผมยังไม่เคยเห็นรัฐบาลภายใต

แต่ผมยังไม่เคยเห็นรัฐบาลภายใต้การนำของคุณยิ่งเละทำในสิ่งที่ควรทและทำในสิ่งที่ถูกต้องเลยแม้แต่เรื่องเดียวตั้งแต่เป็นนายกฯมา ผมเห็นมัวแต่เอาเวลาไปกราบตีนฮุนเซ็น เอาเวลาไปแก้ไขกฎหมายเพื่อช่วยเหลือนักโทษชายทักษิณหกลับมา
เอาเวลาไปทำเรื่องไร้สาระทั้งนั้น

ดีใจจังปีนี้นายใหญ่สร้างปลักใ

[quote=ดีใจจังปีนี้นายใหญ่สร้างปลักให้เราเล่นเยอะเลย]แต่ผมยังไม่เคยเห็นรัฐบาลภายใต้การนำของคุณยิ่งเละทำในสิ่งที่ควรทและทำในสิ่งที่ถูกต้องเลยแม้แต่เรื่องเดียวตั้งแต่เป็นนายกฯมา ผมเห็นมัวแต่เอาเวลาไปกราบตีนฮุนเซ็น เอาเวลาไปแก้ไขกฎหมายเพื่อช่วยเหลือนักโทษชายทักษิณหกลับมา
เอาเวลาไปทำเรื่องไร้สาระทั้งนั้น[/quote]

Here is the example in reverse.

Do the thing wrong … You should go lying at the “Manager Online” because there are more liars and assholes per square inch of pages than Prachatai.
Do the wrong thing….. You lie to the PM. She is busy working on the flooding problems. She might or might not do the things right but she does the right things.

lk

[quote=lk][quote=ดีใจจังปีนี้นายใหญ่สร้างปลักให้เราเล่นเยอะเลย]แต่ผมยังไม่เคยเห็นรัฐบาลภายใต้การนำของคุณยิ่งเละทำในสิ่งที่ควรทและทำในสิ่งที่ถูกต้องเลยแม้แต่เรื่องเดียวตั้งแต่เป็นนายกฯมา ผมเห็นมัวแต่เอาเวลาไปกราบตีนฮุนเซ็น เอาเวลาไปแก้ไขกฎหมายเพื่อช่วยเหลือนักโทษชายทักษิณหกลับมา
เอาเวลาไปทำเรื่องไร้สาระทั้งนั้น[/quote]

Here is the example in reverse.

Do the thing wrong … You should go lying at the “Manager Online” because there are more liars and assholes per square inch of pages than Prachatai.
Do the wrong thing….. You lie to the PM. She is busy working on the flooding problems. She might or might not do the things right but she does the right things.[/quote]

May i know what is the right thing, PM did? Clearly, she appointed the wrong person in the critical tasks. Give an authorization to the bad guy for donation activities and the bad news about him spreading out everyday. People selection and management is a basic skill for leader and she completely fail.
Also, When you said "Do the right things", it means "DO". "Do nothing" is terrible too!

Sometimes we should give the

Sometimes we should give the opportunities to certain people,
if it doesn't work, it can be changed.
He may be better in many other things.