Quote of the Day

“ส่วนตัวของผมไม่มีอยู่แล้ว เพราะเป็นทหารอาชีพ ผู้บังคับบัญชาว่าอย่างไรก็ตามนั้น ไม่มีปัญหา และไม่ต้องมากังวลเรื่องปฏิวัติ หรือไม่ปฏิวัติ.."
 

"โลกไม่ต้อนรับพวกหวังสั้นๆ ม้วนเดียวจบ แต่ต้อนรับพวกเข้าใจสัจจะและค่อยๆ ก้าว”

"มันไม่ใช่แค่รัฐประหารทางการเมือง มันรัฐประหารทรัพยากรด้วย ผูกขาดด้วย ชัดเจนเลยว่าหลังจากการรัฐประหาร ชาวบ้านหรือว่าพี่น้องทรัพยากรก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการรัฐประหารครั้งนี้ เขาทำได้ง่ายขึ้น เขามีกฏหมายที่ติดปีกมากขึ้น"

"ทหารแก่อย่างเราจะทำทุกอย่าง เพื่อให้ตู่สามารถทำงานบรรลุภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของชาติ"

“สนช. ควรทำเรื่องนี้ตรงไปตรงมาอย่าหัวหมอไม่ควรคิดว่าประชาชนส่วนมากลงประชามติเห็นชอบคำถามพ่วงแล้วจะมาปู้ยี่ปู้ยำทำตามอำเภอใจอย่างไงก็ได้"