Quote of the Day

ใจ อึ๊งภากรณ์
4 ก.ค. 2554, ไทยอีนิวส์
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
แถลงยอมรับผลการเลือกตั้ง 3 ก.ค. 2554 http://bit.ly/m1VyAX
ประจักษ์ ก้องกีรติ
อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มธ.
ชยพันธ์ บำรุงพงศ์
รักษาการโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ
เอรินา โบโควา
ผู้อำนวยการยูเนสโก