Quote of the Day

"ไม่ได้เอาไว้จะไปรบกับใคร มีไว้ให้เกรงใจ จะรักษาการเดินเรืออย่างไร การประมงอย่างไร ทะเลอื่นเขาก็มีปัญหากันอยู่ วันหน้าเราจะไม่มีปัญหาหรือไง เป็นการแสดงศักยภาพแค่นั้นเอง"

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

Blogazine.pub

ต่างประเทศ

ไอซีที

ความมั่นคง

Webfeed & E-newsletter

รับข่าวผ่านอีเมล:

บริการส่งโดย...

FeedBurner (Google.com)

Classifieds