Quote of the Day

"ไม่ใช่สื่อมาทำให้เกิดความระแวงกันเอง เพราะท่านมีหน้าที่ในการดูแลบ้านหลังนี้ เจ้าของบ้านเขาให้ท่านดู ติดตั้งท่าน อะไรท่าน เหมือนกับสื่อคอยดูแทน แล้วปรากฏว่าท่านไม่ดู ท่านกลับมาเล่นงานเจ้าของบ้าน กลับมาเล่นงานคนในบ้าน แล้วโจรก็เข้ามาได้"

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

Blogazine.in.th

ต่างประเทศ

ไอซีที

ความมั่นคง

ฐานทรัพยากร / สิ่งแวดล้อม

Webfeed & E-newsletter

รับข่าวผ่านอีเมล:

บริการส่งโดย...

FeedBurner (Google.com)

ปฏิทินกิจกรรม

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 
3
 
4
 
5
 
6
 
11
 
15
 
21
 
22
 
29
 
 
 
 
 

Classifieds