Quote of the Day

"ความเห็นของเพื่อนๆ ก็แตกออกเป็นหลายกลุ่ม แต่นักเรียนไทยส่วนใหญ่ปรับตัวง่าย รู้จักเอาตัวรอด ผู้ใหญ่อยากให้ท่องอะไรก็ท่องตามเพราะเขาอยากได้คะแนน เอาเกรดสวยๆ มาข่มกัน มีบ้างที่ตั้งคำถามกับค่านิยม 12 ประการ แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สนใจกับประเด็นนี้ อาจแค่รู้สึกว่ามีภาระงานเพิ่มอีกหนึ่งอย่างเท่านั้น"

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

Blogazine.in.th

Webfeed & E-newsletter

รับข่าวผ่านอีเมล:

บริการส่งโดย...

FeedBurner (Google.com)

ปฏิทินกิจกรรม

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
 
 
1
 
8
 
9
 
13
 
19
 
23
 
24
 
26
 
27
 
31
 
 

Classifieds

...