Quote of the Day

“ตายที่ไหน ยังไม่ตาย ประชาธิปไตยไม่มีตายจากแผ่นดินไทย เพราะวันนี้ผมเป็นทหารหัวใจประชาธิปไตย แต่ผมควบคุมอำนาจเพราะต้องการให้ประชาธิปไตยมันอยู่ได้”

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

Blogazine.in.th

ไอซีที

ฐานทรัพยากร / สิ่งแวดล้อม

Webfeed & E-newsletter

รับข่าวผ่านอีเมล:

บริการส่งโดย...

FeedBurner (Google.com)

Classifieds

...